EURESON

2019 jaarprogram - kliek hier vir meer inligting


Eureson is ’n ekumeniese beweging wat vriendskaps- en geloofsverhoudinge vestig en in stand hou tussen lidmate van Sonstraal en die Evangelies Lutherse Kerk, Eureka te Elsiesrivier.
Eureson het gedurende 2007 tot stand gekom deur bemiddeling van die Foundation for Church-led Restitution onder leiding van Dr. Deon Snyman, in samewerking met Dr. Ian Nell (Sonstraal) en Prof. Hans Engdahl (Evangelies Lutherse Kerk, Eureka).

’n Belangrike stimulus was die Versoeningsnaweek wat in Junie 2007 aangebied is deur die Institute for Healing of Memories onder leiding van Father Lapsley. Dit het gelei tot die Verklaring van Voorneme wat deur beide kerkrade van die betrokke gemeentes ondersteun is en in Augustus 2010 aanvaar is. In dié verklaring word beklemtoon dat geloofsgenootskappe ’n besondere verantwoordelikheid het om die ideaal van Efesiërs 1:10b gestalte te gee: “God se bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus”.

Eureson, die naam waaronder die program bekend staan, is ’n woordvermenging van Eureka en Sonstraal. In die Boekie van Bedienings 2011 word dit beskryf as die Eureka Vriendskapsnetwerk en as ’n Bou-bediening van Sonstraal.

Die hoofaktiwiteit is onderlinge maandelikse byeenkomste (elke derde Dinsdagaand van die maand word geteiken vir beurtelingse ontmoetings by Sonstraal en Eureka) wat ongeveer twee uur duur. ’n Tipiese byeenkoms het ’n geestelik-sosiale karakter waartydens ons Bybelstudie doen, of ’n brandende kwessie vanuit ’n Bybelse perspektief bespreek, en gesellig saam verkeer en eet.
Eureson het ’n gereelde maandelikse bywoning van ongeveer 16 mense met soms tot sowat 30 mense wat wel by geleentheid aktief is. Die databasis sluit meer as 50 mense in.
Daar word ook uitstappies met ’n aanbiddingselement onderneem. Voorbeelde sluit besoeke aan Robbeneiland en die Tygerberg Natuurreservaat in. By geleentheid is ook naweekkampe te Bettiesbaai en Kleinmond gehou.
Uitruilprediking en eredienste en oor-en-weer besoeke op gemeentelike vlak soos met die Kleingroepbyeenkoms 2013, en’n Kerssangdiens waartydens koorsang gelewer is, is ook al onderneem.

Vanaf 2014 word die maandelikse byeenkomste rondom ’n tema georganiseer wat aansluit by die openbare en kerklike agenda en aktuele sake. Besonder interessante byeenkomste was dié wat oor onderwys en werk gehandel het. ’n Prestige-projek is die Biblioteekprojek by die Elsbury Primêre Skool wat in Matroosfontein geleë is.
Vir die tweede helfte van die jaar word byeenkomste rondom temas soos vroue, erfenis en die protestantse hervorming en die betekenis daarvan vir ons hedendaagse situasie beplan.
Alle belangstellendes, ook uit ander gemeentes en kerkverbande, word uitgenooi om aan Eureson deel te neem.

KONTAK ONS!
Cornie Groenewald (cornie@gitss.co.za, 082 444 0205), Sarah Groenewald (021 982 0173), Charmaine van Reenen (charmyvr19@gmail.com, 079 505 4147), Andrew Arries (071 722 9820).